AM Sevak Khanagyan 4

Քամի

Խուլ ու համր են քամիները,
Երբ հոգու խորքում անդունդ է,
Իմ ընկերը մենությունն է դառնում։

«Ի՞նչ արժեք ունի քո սերը»,-
Նա տալիս է պարզ այդ հարցը
Ամպերին, որ քո կերպարն են առնում։

Ի՞նչ արժեն խենթի վերքերը,
Որ բացել է քո այդ սերը՝
Գոյությունս փակելով իրենում։

Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզՔամի

Ես փակում եմ իմ աչքերը,
Ու թվում է, թե տեսնում եմ
Այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում։

Ստախոս էին աստղերը,
Որ ասում էին, թե անպարտ է
Սերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում։

Քամի, քամի
Այդ ո՞ւր ես տարել տաք իմ հուշերը,
Քամի, քամի
Դու տո՛ւր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ

Քամի
(Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,
Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
Քամի
(Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,
Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
Քամի
(Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,
Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)
Քամի
(Դու տո՛ւր ինձ թևեր, դու տո՛ւր ինձ թևեր,
Որ սավառնեմ դեպի վեր ես)

 

Vent

Des vents sourds et muets,
Quand une âme est dans les profondeurs,
Mon ami se sent seul.

"Quelle valeur a ton amour,
Il donne cette question simple
Dans les nuages, ils prennent ton image.

Comment blessent les fous,
Cela a ouvert ton amour,
En fermant mon moi.

Vent, vent
Où as-tu pris mes souvenirs chaleureux?
Vent, vent
Donne-moi des ailes pour te suivre

Je ferme les yeux,
Et il semble que je vois
Le chemin qui t'y mène.

Les étoiles étaient les menteurs,
Ils ont dit qu'ils étaient innocents
L'amour est l'âme qui cherche la lumière.

Vent, vent
Où as-tu pris mes souvenirs chaleureux?
Vent, vent
Donne-moi des ailes pour te suivre

Vent
(Donne-moi des ailes, donne-moi des ailes,
Ce que je vais monter à l'étage
Vent
(Donne-moi des ailes, donne-moi des ailes,
Ce que je vais monter à l'étage
Vent
(Donne-moi des ailes, donne-moi des ailes,
Ce que je vais monter à l'étage
Vent
(Donne-moi des ailes, donne-moi des ailes,
Ce que je vais monter à l'étage